BYDGOSKIE IMPRESJE MUZYCZNE
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Regulamin

Cele imprezy:

Organizatorzy:

Miejsce i termin:

Uczestnicy:

Uczestnikami 41. BIM mogą być zespoły młodzieżowe o znaczącym dorobku artystycznym - laureaci festiwali krajowych i zagranicznych:

Warunki uczestnictwa w festiwalu:

Do 5 maja 2019 r. należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% akredytacji na konto:
Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC
Bank PeKaO S.A. Bydgoszcz

54124034931111001067329044


Brak zaliczki powoduje nieuwzględnienie zespołu w programie festiwalu. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Propozycje programowe:

KONKURS

Organizatorzy Festiwalu proponują zgłaszającym się zespołom udział w 42. KONKURSIE BYDGOSKICH IMPRESJI MUZYCZNYCH
Warunki udziału w konkursie:

O zakwalifikowaniu do KONKURSU decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów.

* Na życzenie organizatorzy przesyłają propozycje utworów polskich kompozytorów; w przypadku zespołów folklorystycznych może to być wersja instrumentalna lub wokalno-instrumentalna hymnu festiwalu pt. ”Rozkołysz pieśnią świat” - nuty do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl.

Nagrody:

W ocenie zespołów konkursowych będą brane pod uwagę:

Oceny zespołów dokonuje Rada Artystyczna.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołu należy dostarczyć do  1 marca 2019 r. na druku pobranym ze strony BIM wraz z następującymi materiałami:

Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia przez Radę Artystyczną jest nadesłanie kompletnej dokumentacji. Wszystkie nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.bim.palac.bydgoszcz.pl (wypełniać komputerowo lub drukowanymi literami).
Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana na adres zespołu do 31 marca 2019 r.

Międzynarodowe warsztaty chóralne i instrumentalne

Międzynarodowe warsztaty dla chórów i zespołów wokalnych  oraz zespołów instrumentalnych biorących udział w konkursie odbywać się będą w trakcie 42. Bydgoskich Impresji Muzycznych.
Główne cele to pogłębienie zainteresowań, podnoszenie poziomu wykonawczego, wprowadzenie nowych utworów do repertuaru zespołów, integracja w międzynarodowym gronie i wymiana doświadczeń.
Szczegółowy plan warsztatów zostanie przedstawiony po zakończeniu kwalifikacji zespołów konkursowych. Wspólnie przygotowany repertuar zostanie zaprezentowany podczas koncertu galowego 42. BIM.

Informacje ogólne

 


aktualizacja 09.05.2019   ©  Pałac Młodzieży